Mpamaly vavaka Andriamanitra no sady mampiseho ny voninahiny

Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany aho saingy tsy mety vitako izany eh!, hoy ity olona anankiray.

Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany innocent? Eny! matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandany ny fotoanantsika tokoa nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany avy eo.frown

Matetika isika no manankina ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toe-javatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao no tena azo antoka: misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay Andriamanitsika ao an-danitra ao, izay mamaly ny vavaka ataontsika; izany hoe resahantsika sy angatahatsika aminy avokoa izay ilaintsika, izay mahaory antsika izay mampitahotra antsika dia Izy no mamaly izay tsara indrindra sy ny mahasoa antsika.laughing

Matetika mantsy isika miandry ho tafalatsaka any anaty lavaka lalina dia lalina tokoa izay vao tonga saina fa tokony hanatona an'Andriamanitra.embarassed

Matetika isika efa tapi-dalan-kaleha izay vao mahalala miantso ilay Ray Any An-danitra anie eh...embarassed

Adinontsika anefa fa Andriamanitra anie ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra eo amin'ny fiainantsika ao anatin'iray segondra aza eh. Dia izay zavatra tsy ho mety hovitatsika mihitsy na dia handaniantsika ny fiainantsika manontolo mandra-pahafatitsika mihitsy aza.wink

Eny tokoa ry mpamaky hajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika. Mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe hahavita izany amiko ve Andriamanitra?

Eny! Anio dia lazaina anao fa tiany ny haneho aminao ny heriny sy ny voninahiny.

Tsaroanao ve ilay teny izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Mar.10:27 : "Raha amin'ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra; fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra."

Amen.


40
Fikambanana Fianarana


Crée le vendredi 30 novembre 2018 à 13:10:59

Jereo ihany koa

 • Eh ! aza variana ! ho avy ny Tompo!

  Samy manana ny ironan’ny sainy sy mahavariana azy ny olona amin’izao fotoana izao. Misy olona sasany manana zavatra ma[. . .]

 • Izay maha-mpaminany ny Fiangonana eo amin'ny firenena misy azy

  Ny mpampinany: Olona nantsoin’Andriamanitra mano kana hiteny sy hitondra hafatra ho an’ny firenena sy ny fiaraha-mon[. . .]

  Mpitandrina RATSIAVAHANA Zaiarimalala Edina

  » An-tsipirihany
 • Paikady mampandroso ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra (IKor. 3:16-17)

  Samy manana ny famaritany sy izay heveriny ny fandrosoana ny rehetra; fa mety mba ho anisany fampandrosoana ihany ny famp[. . .]

  DELPHIN Pierrot, Mpitandrina

  » An-tsipirihany
 • NY ADIDIN'NY MPITONDRA MATAHOTRA AN'I JEHOVAH

  II TAN 19.4-11 I. #MampiverinanyolonahoaminiJehovah 1. Nihemotra ara-pinoana ny olona tamin\'ny andron\'i Josafata. 2. Nita[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany