Ny mahakasika ny zioga sy ny hazofijaliana

Tezitra mafy ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin'ny vahoaka.

_"Voasazy avokoa ianareo rehetra ka tsy maintsy handray sy hitondra izay hazofijaliana manandrify anareo avy ary handeha hamakivaky iry tany malalaka be eo alohanareo iry ka miakàra amin'io tendrombohitra io, izay no sazy. Milanja izay hazofijaliana Manandrify anareo avy ianareo ka hamakivaky izany tany malalaka be izany. Mitovy avokoa ny lanjan'ireo hazofijaliana rehetra ireo izay miandry anareo ao. Koa aoka samy handray arak'izay tandrify azy dia mirosoa raiso ny anjaranareo".

Dia samy nandray ka nilanja izay anjara hazo tandrify azy avy ny tsirairay, samy nandroso namakivaky ilay tany malalaka sy hiakatra ilay tendrombohitra ny rehetra ka navesatra tamin'ny olona ilay hazofijaliana. Mila tsy ho zaka ny an'ny sasany, Vao mamindra kely dia mitrosona ny maro.

Didridridry sy fitarainana no re nanerana ilay tany malalaka, nitoloko sy nitomany ny olona, na izany aza dia nisy vitsivitsy ihany toa tsy naninona akory ny fijery azy. Maivana taminy ny nitondra ny hazofijaliana ka vetivety foana dia tonga teny amin'ilay tendrombohitra izy. Nony tonga teny anefa izy ireo, dia hoy ny mpanjaka taminy:

_"Tsy vitan'ny herin'ny tena irery ny mitondra ny anjara hazofijaliana. Ny anareo anefa toa maivana taminareo koa herin'ny inona no nanampy anareo, herin'ny maizina sa herin'ny mazava?"

_"Anao hoe mba mamaly fanontaniana?"

_"Herin'ny maizina" hoy izy.

_"Ary ny anao?"

_"Herin'ny mazava".

_"Hay!", hoy ny mpanjaka.

_"Raha izany ary no izy dia iriako mba izany herin'ny mazava izany no hiaraka aminareo mandrakariva".

Eny ry sakaiza, aza miezaka mitondra hazofijaliana samy irery izany fa ho tototry ny olana eo isika, ho reraka ambony ihany toy ilay vahoaka teo. Ankehitriny, vaovao mahafaly ho antsika anio ny mahafantatra fa Jesosy dia afaka mitondra ny zioga ny olombelona rehetra izay manantona azy. Afaka miara-mitondra hazofijaliana ho an'izay manana izany. Mampahery antsika mihitsy ny soratra masina ao amin'ny Mat.11:28-30 "Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. 29Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. 30Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako."

AWR


20
Fikambanana Fianarana


Crée le mardi 23 octobre 2018 à 13:12:45

Jereo ihany koa

 • Tena tsara ny Tompo

  90 taona aho izao, efa misotro ronono saingy mitamberina ato an-tsaiko daholo ny trangam-piainana nolalovako fony izaho mpiasan\'n[. . .]

  Namana Androsarotra

  » An-tsipirihany
 • NY FITIAVA-NAMANA

  HEB 13.1-6 I. #Asehoy amin\'ny fanasoavana ny hafa 1. Mampiantranoa vahiny : Ireo Kristiana mandeha mitory na ireo enjehina n[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Ilay Mpisolo vaika

  Indray andro dia nisy trano may tao amin\'ny tanàna iray. Injao nisy antsoantso re tao anatin\'ilay trano may, indro zazala[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Fanomezana atolotr'Andriamanitra ho anao

  Hoy Andriamanitra Avo indrindra : \"Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny\" Fa samy efa nano[. . .]

  RANJALAHY Faramalala

  » An-tsipirihany