Ilay Mpisolo vaika

Indray andro dia nisy trano may tao amin'ny tanàna iray. Injao nisy antsoantso re tao anatin'ilay trano may, indro zazalahy kely iray no tsy afa-nivoaka satria voasakan'ny afo.

Nilomay hamonjy azy ny reniny saingy nisy tovolahy iray nanakana azy ka nihazakazaka hamonjy ity zazalahy. Noesoriny ny ankajony ary norakafany an'ity zaza. Avotra soamantsara ity farany; ilay tovolahy namonjy azy kosa dia may tanteraka ny vatany iray manontolo.

Notsaboina nandritra ny fotoana ela izy ary rehefa sitrany dia namela holatra maro nanerana ny vatany ka niova nanjary nampatahotra ny maro ny fahita azy. Ity tovolahy kely izay navotany kosa dia nanadino tsikelikely ny tantara nisy ka tonga nanesoeso azy niaraka tamin'ireo namany, nanadino ny famonjena nataony.

Mampatsiaro ny niaretan'i Jesoa teo amin'ny fiainantsika ity trangan-javatra iray ity, tsarovy fa noho ny fahafatesany no nahazoantsika ny fiainana mandrakizay raha tokony ho isika no ho eo amin'ny toerany. Rariny ny tokony hamaliantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany ka ankatoavantsika azy, hanolorantsika ny fiainantsika hanompo azy ho mariky ny fankasitrahantsika izany fitiavan-dehibe izany.

"3.Natao tsinontsinona sy nolavin'ny olona Izy; lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, Ary tahaka izay tsy tian'ny olon-kojerena akory Izy; natao tsinontsinona Izy ka tsy mba nahoantsika. 4.Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika; kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahorina. 5.Nefa Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helotsika, ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. 6Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra; ary nataon'i Jehovah nihatra taminy avokoa ny helotsika rehetra." Isa.53:3-6.

Fizarana Radio AWR


60
Fikambanana Fianarana


Crée le mardi 31 juillet 2018 à 09:35:18

Jereo ihany koa

 • Ny Fanomanana ho Diakona

  Madiva hifarana ny taom-piasan’ireo tomponandraikitra rehetra any anivon’ny Fitandremana, satria ny taona alohan&rsquo[. . .]

  Rasorapiangonana

  » An-tsipirihany
 • Ny Toriteny

  Notsongaina manokana ity lohahevitra ity noho ny fahatsapana fa tena mitàna anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry [. . .]

  Mpitandrina RANDRIANTINA Rojosoa Fetrarivo

  » An-tsipirihany
 • ANTSO HO AN'NY MPINO HO AMIN'NY FIADANANA

  Faly miarahaba antsika rehetra amin\'ny Anaran\'ny Tompo Jesoa Kristy no niantso antsika rehetra mba ho amin\'ny fibebahana mandr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • La Terre n'est qu'un refuge

  Chaque minute, quelqu\'un quitte ce monde. L\'âge n\'a rien à voir avec cela. Nous sommes tous dans cette file san[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany