ANTSO HO AN'NY MPINO HO AMIN'NY FIADANANA

Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny Anaran'ny Tompo

Jesoa Kristy no niantso antsika rehetra mba ho amin'ny fibebahana mandrakariva. Antso mba hiverenantsika rehetra ho amin'ny Andriamanitra Ray. Nanao ny antso Izy ary nanolotra ny ainy manontolo mba tsy hisy ho very ny olony na dia iray aza. Fanoharana sy teny mahery samihafa no nampiasainy araka ny voalaza ao amin'ny Testamenta Vaovao mba ho tonga tsara ao am-pontsika tsirairay ny antsony. Anisan'ny voaantso amin'izany ihany koa ny kristianina mpino rehetra ka hijoro mba hifanitsy sy fifananatra amin'ireo mpiara-monina aminy ho amin'ny fibebahana na dia hiteraka fankahalana sy fanenjehana aza izany. "Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray." Jao.14:12.

Adidy masina izany ho an'ny mpiara-belona ho amin'ny lala-marina hiverina amin'ny Ray.

"Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra." Mat.21:31. Natao hampitahotra antsika kristianina ve izany tenin'i Jesoa Kristy izany? Teny natao hampitandremana antsika kristianina mangatsiaka amin'ny finoana. Teny tsy misorona fa mahitsy avy hatrany. Aleo kokoa mandre ny fandàvana toy izay manaiky nefa tsy mahatanteraka avy eo. Matetika mantsy dia "Eny" somambisamby sy tsy tena matotra akory ary tsy vokatrin’ny faharesen-dahatra tanteraka no setrin'ny antson'ny Tompo amintsika. "Eny" am-bava saingy tsy avy ao am-po. Mandona ny aty fanahiko manontolo tokoa izany teny izany ka maharary. Ny loza manambana antsika ao anatin'ity fanoharana ity dia ny mandre ny hoe hialoha lalana ahy any am-paradisa ny mpivarotena sy ny jiolahim-boto raha tsy miova amin'izany fomba fivavahako sy fomba fiainako izany aho. Ho fehiny, ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia tsy ny fanaovana "ENY" fa ny "Fanatanterahana" ny sitrapony sy ny asa nampandraiketiny.

Mankasitraka antsika rehetra dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.


20
Fikambanana Fianarana


Crée le mercredi 25 juillet 2018 à 09:24:26

Jereo ihany koa

 • NY TENA MPIANATRA MARINA

  I. #Manampitiavana 1. Manao soa amin\'izay mankahala. 2. Mahasaotra izay manozona. 3. Mahavavaka ho an\'izay manisy ratsy. 4[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Ny Toriteny

  Notsongaina manokana ity lohahevitra ity noho ny fahatsapana fa tena mitàna anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry [. . .]

  Mpitandrina RANDRIANTINA Rojosoa Fetrarivo

  » An-tsipirihany
 • Sarobidy noho ny Diamondra

  Nisy lehilahy iray izay, ny manao tanisa no tena talentany sy manavanana azy. Raha nody tany Italie izy dia nividianany diamondra[. . .]

  Hanta RAZAFIMAHATRATRA

  » An-tsipirihany
 • La Terre n'est qu'un refuge

  Chaque minute, quelqu\'un quitte ce monde. L\'âge n\'a rien à voir avec cela. Nous sommes tous dans cette file san[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany