Mandehana araky ny fanahy (Gal. 5:16a)

Ry Havana,

Fantatrao ve fa andro farany izao? ary efa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra; na dia hifarana aza anefa izao tontolo izao dia tsy mifarana hatreo akory ny tantaran'ny zanak'olombelona fa mbola mitohy ary ankoatra ary.

I Jesoa dia nilaza hoe: "Aza gaga amin'izany; fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony; dia hivoaka izy: izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho fahamelohana" (Jao. 5: 28-29).

Mazava izany fa mizara roa ny làlan'ny olombelona aorian'ny fahafatesana, izany hoe na izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay na izy ho any amin'ilay fanamamelohana mandrakizay. Tsy sitrak'Andriamanitra anefa ny hahavery antsika ho any amin'izany fanamelohana mandrakizay izany, izany indrindra no ilazany amintsika hoe: "MANDEHANA ARAKA NY FANAHY!" (Gal. 5:16a).

Ho avy ny andro iray tsy ampoizina izay hiavian'i Jesoa eny amin'ny rahon'ny lanitra, ka hamaliana ny olona araka ny asany avy. Ireo izay nahatoky tamin'ny fanarahana ny Tompo, izany hoe nandeha araka ny Fanahy dia hiara-tsambatra mandrakizay miaraka amin'i Jesoa Kristy, fa ireo izay tsy nahatoky na tsy nandeha araka ny Fanahy no ho any amin'ny toeram-pijaliana mandrakizay miaraka amin'ny Satana sy ny miaramilany (Mat. 5:41, Rom. 2:5-8, Gal. 6:8). Ny olona izay mandeha araka ny Fanahy dia manana ilay atao hoe "Tombokasen'ny Fanahy Masina", io ihany no tapakila izay manome alalana antsika handova ny lanitra, araka ny Efe. 4:30..

Aoka ary ianao handeha araka ny Fanahy! Ny hoe mandeha araka ny Fanahy dia manome toerana ny Fanahy Masina ao anatinao. Tsy tafatoetra ao anefa io Fanahy Masina io raha tsy nanaiky an'i Jesoa ho Tompo marina aloha ianao (Jao. 14:26; IIKor. 13:15). Rehefa tanterakao izany dia io Fanahy Masina io no mitarika anao hanao ny sitrapon'Andriamanitra, izay mifanaraka amin'ny Soratra Masina, toy izay ambaran'ny Tompo hoe: "Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana" (Gal. 5:22).

Koa mandehana ary araka ny Fanahy! "Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesoa Kristy Tompontsika." (ITes. 5:23). Amen!


30
ANDRIANASOLO Mbolatiana, Mpitandrina


Crée le mardi 27 mars 2018 à 20:05:31

Jereo ihany koa

 • Ny Diakona sy ny Loholona

  I. Ny atao hoe Diakona sy Loholona 1.1 Araka ny soratra Masina Ary ny roa ambin’ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehe[. . .]

  RAZAFINDRAMANITRA Nestor, Mpitandrina

  » An-tsipirihany
 • Sarobidy noho ny Diamondra

  Nisy lehilahy iray izay, ny manao tanisa no tena talentany sy manavanana azy. Raha nody tany Italie izy dia nividianany diamondra[. . .]

  Hanta RAZAFIMAHATRATRA

  » An-tsipirihany
 • Ny mahakasika ny zioga sy ny hazofijaliana

  Tezitra mafy ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin\'ny vahoaka. \"Voasazy avokoa ianareo rehetra ka tsy maintsy handray sy[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • NY TENA MPIANATRA MARINA

  I. #Manampitiavana 1. Manao soa amin\'izay mankahala. 2. Mahasaotra izay manozona. 3. Mahavavaka ho an\'izay manisy ratsy. 4[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany