Ny Diakona sy ny Loholona

I. Ny atao hoe Diakona sy Loholona

1.1 Araka ny soratra Masina

Ary ny roa ambin’ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe : tsy mety raha mandao ny tenin’Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin’izany, ry rahalahy, mizahà fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena, mba hotendrenay hitandrina izany raharaha izany.

- Olom-boafidy sy manana ny maha izy azy eo amin’ny Fiangonana

- Mpiara miasa amin’ny Apostoly ary miantoka ny lafny ara-tsosialy rehetra eo amin’ny Fiangonana

- Olom-boahosotra

- Antoky ny fandrosoan’ny Fiangonana

- Olona voazaha toetra

- Modely sy fianarana ho an’ny rehetra

1.2 Araka ny FOTO-DALANA SY FITSIPIKA FJKM

Ny Diakona

- Olona mahalala ny andraikiny

- Olom-bavaka sy mahay mandini-tena ary tia fiombonana

- Tompon’Andraikitra amin’ny fanapahan-keviny

Ny Loholona

- Raiamandreny henikaja ho faka tahaky ny zandry

- Olona nankasitrahana sy mendrika voninahitra

II. Diakona sy Loholona : Miaina sy mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra

Ny fanekena voalohany sy ny fehin’ny Faneken’ny Diakona sy Loholona dia misy ireto teny ireto: “Eto anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana dia manaiky aho fa : hazoto hivavaka sy hamaky ary hianatra ny Soratra Masina. Hizara sy hampiasa izany koa ho an”ny hafa” ….. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany.

- Mamitaka an’Andriamanitra ny Diakona sy Loholona amin’ny fanekena nataony raha tsy manatanteraka izany arabakiteny.

- Tsy manan-kozaraina ny Diakona sy Loholona raha tsy izy mihintsy aloha no mivelona sy miaina ilay tenin’Andriamanitra.

- Vavolombelon’I Kristy ny Diakona sy Loholona eo amin’ny fiainany sy ny asany.

- Modely ho amin’izany ireto sokajin’olona ireto : Ilay zanaka adala, Nikodemosy Fariseo, Tomasy.

III. Diakona sy Loholona mahatoky sy manatanteraka ny andraikitra

Mahatoky amin’ny fanekeny Andriamanitra ka tokony hahatoky amin’ny fanekeny koa ny Diakona sy Loholona. Raha araka ny nambaran’I Paoly azy ao amin’ny Asan’ny Apostoly dia miavaka tsara: Ny an’ny Apostoly dia mampianatra ny Soratra Masina (Ara-panahy) . Ny an’ny Diakona sy Loholona: Mitandrina latabatra (Ara-tsosialy). Manoloana ireo fanekena fito natao teo amin’ny alitara masina dia tiana ho tsiahivina ireto Ho naman’ny Mpitandrina (amin’ny famangiana sy ny fiahiana ny ondrin’Andriamanitra. Hitandrina ny filaminan’ny fanompoam-pivavahana. Hazoto hamonjy fivoriana. Hanentana sy ho vavolombelona amin’ny lafiny adidy ara-bola.

Ny Diakona dia olona manana FANOLORAN-TENA. Tsy mifanjana amin’ny asa fanompoana ato anatiny. Mandray andraikitra amin’ny ADIDY IOMBONANA ANY IVELANY ary TSY MAHERY AN-TANANA fotsiny. Tsarovy fa sarobidy ny ANDRAIKITRA. (fototeny RAIKITRA : tsy azo soloina). Tsy fahendrena ny mitady mpisolo lava fa hoe misy tsy fahafahana fa tokony hahatsiaro mangirifiry amin’ny tsy fahavitan’ny tena izay efa nekena “RESPONSABLE” ny Diakona sy Loholona. MPITARIKA SY MPANATANTERAKA. Mahatsiaro ho zava-dehibe ny fitiavan’ny Tompo. Mahafoy sady manolotra ny tsara ho an’Andriamanitra.

“Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompotsika” ITim.1:8

RAZAFINDRAMANITRA Nestor, Mpitandrina


40
RAZAFINDRAMANITRA Nestor, Mpitandrina


Crée le samedi 26 mai 2018 à 07:09:33

Jereo ihany koa

 • Ny Toriteny

  Notsongaina manokana ity lohahevitra ity noho ny fahatsapana fa tena mitàna anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry [. . .]

  Mpitandrina RANDRIANTINA Rojosoa Fetrarivo

  » An-tsipirihany
 • Ny mahakasika ny zioga sy ny hazofijaliana

  Tezitra mafy ny mpanjaka indray andro ka hoy izy tamin\'ny vahoaka. \"Voasazy avokoa ianareo rehetra ka tsy maintsy handray sy[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • NY ADIDIN'NY MPITONDRA MATAHOTRA AN'I JEHOVAH

  II TAN 19.4-11 I. #MampiverinanyolonahoaminiJehovah 1. Nihemotra ara-pinoana ny olona tamin\'ny andron\'i Josafata. 2. Nita[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • Paikady mampandroso ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra (IKor. 3:16-17)

  Samy manana ny famaritany sy izay heveriny ny fandrosoana ny rehetra; fa mety mba ho anisany fampandrosoana ihany ny famp[. . .]

  DELPHIN Pierrot, Mpitandrina

  » An-tsipirihany