Sarobidy noho ny Diamondra

Nisy lehilahy iray izay, ny manao tanisa no tena talentany sy manavanana azy.

Raha nody tany Italie izy dia nividianany diamondra tena lafo vidy be iray ny volany rehetra.

Teny ambony sambo dia ny nitanisa paoma no nandaniany ny lalana. Nitangorona sady variana nijery azy avokoa ny mpandeha rehetra. Vao maika nihajejo ny lehilahy nampiseho ny talentany ary nampidera ny fahaizany. Navoakany avy any am-paosiny ilay diamondra lafo vidy ka notanisainy koa. Nataony niha avo dia avo hatrany izany. Niangavy azy tsy hanao izany ny mpandeha maro kanefa toa vao maika nataony avo dia avo ihany ilay izy satria na izy aza dia faly koa amin’ny zava-bitany sady mbola nampiany hoe:”ataoko ambonimbony kokoa ihany ity”.

Nanjelanjelatra toy ny masoandro ilay diamondra ary avy eo dia …… latsaka tany an-dranomasina ary very tanteraka!

Na dia tsy tena azontsika tsara aza ny fahamarinan’izany tantara izany, dia mampahatsiaro antsika koa ny amin’ireo olona marobe izay manao tanisa ny fanahiny toy izany . Ambaran’Andriamanitra fa sarobidy lavitra noho izay mety ho harena eto ambonin’ny tany ny fanahy, "satria inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy (na fanahiny)?" (Matio 16/26).

Tsy tokony hitoky amin’ny heriny sy ny fahaizana amam-pahalalana ny olona na hihevitra fa mahavoa tena amin’ny toe-javatra rehetra mitranga. Fohy ny andro iainantsika ary indray andro any dia "halaina aminao ny fanahinao" Lioka 12/20

Aza atao kilalao sy tanisa ny fiainanao.

Nangonin’i Hanta RAZAFIMAHATRATRA

Tao amin’ny “ Mpamafy”


30
Hanta RAZAFIMAHATRATRA


Crée le mardi 22 mai 2018 à 14:27:20

Jereo ihany koa

 • Mpamaly vavaka Andriamanitra no sady mampiseho ny voninahiny

  Efa niezaka nanao izay vitako tamin\'ny herin\'ny tenako ihany aho saingy tsy mety vitako izany eh!, hoy ity olona anankiray. Ary[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • MISY NY MPAMINANY SANDOKA (II PET 2. 17-22)

  MISY NY MPAMINANY SANDOKA Kanefa I. #Miorenaaminizayefaninoana. 1. Misy ny mpaminany sandoka. 2. Fampanantenana poak\'aty sy [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • ANTSO HO AN'NY MPINO HO AMIN'NY FIADANANA

  Faly miarahaba antsika rehetra amin\'ny Anaran\'ny Tompo Jesoa Kristy no niantso antsika rehetra mba ho amin\'ny fibebahana mandr[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • NY ADIDIN'NY MPITONDRA MATAHOTRA AN'I JEHOVAH

  II TAN 19.4-11 I. #MampiverinanyolonahoaminiJehovah 1. Nihemotra ara-pinoana ny olona tamin\'ny andron\'i Josafata. 2. Nita[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany