Ny Toriteny

Notsongaina manokana ity lohahevitra ity noho ny fahatsapana fa tena mitàna anjara toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny finoana ny toriteny.

Na eo aza anefa izany dia tsy vitsy amintsika mpitoriteny no tsy tena mahafantatra mazava tsara izany hasarobidin’izany asa fitorianteny izany ka zary lasa mandeha amim-pahazarana fotsiny, hany ka very sy tsy tazana intsony Ilay fototra sy tena ivo iorenan’ny finoana dia I Jesoa Kristy.Koa atao izao fampianarana fohy izao mba hamantarana farafahakeliny :

 • Ny anton’ny toriteny
 • Ny fotokevitra teolojikan’ny Toriteny
 • Ny zava-kendren’ny Toriteny

I. NY ANTON’NY TORITENY

Inona tokoa moa no antony hitoriana ny Tenin’Andriamanitra ?

Mialohan’ny hitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia tsara ho fantatra mazava ny antony hanaovana izany.

Valiny efatra no azo atolotra, ary hita fa fampiasan’ny Fiangonana manoloana izany fanontaniana izany.

1.1 Fanentanana sy antso(Exhortation et Appel)

Amin’ity antony ity dia atao ny Toriteny ho fanentanana sy fiantsoana ny Kristiana ho amin’izay tian-katao sy zavatra tiana hahatongavana amina sehatra iray izay miseho amin’ny endri-javatra hanentanana na hiantsoana. Ohatra : fanentanana amin’ny asa fanorenana. Tena ilàna fitandremana ny fanaovana azy ity mba tsy hanova ny antom-pisian’ny Toriteny.

1.2 Fandresen-dahatra(Persuasion)

Ity manaraka ity indray dia fandresen-dahatra ny Kristiana ho resy lahatry ny Famonjen’Andriamanitra nasehony tamin’ny alalan’I Jesoa Kristy no tena antonyhanaovana azy. Tokony ho tandremana ihany koa ny fanaovana azy amin’ny fotoana samihafa toy ny fanaovam-bokatra ohatra mba tsy hiviliana amin’izay tena hafatry ny Tenin’Andriamanitra.

1.3 Manipulation

Tsy tsara ary tsy tokony atao mihitsy ity antony fahatelo ity ; kanefa misy ihany ny Fiangonana sasany manao azy. Izy ity mantsy dia fanerena tsotra izao ny fahalalahan’ny safidy, tsy mana-tsafidy ny mpihaino eto fa ny mpitory no manery azy amin’ny fomba rehetra mba hanaiky.

1.4 Fampianarana sy fampahafantarana (Enseignement et Information)

Fampianarana ny olona ny zavatra tsy hainy sy fampahafantarana izay tsy fantany no anton’ny Toriteny eto, kanefa tsy tokony hijanona amin’izany fotsiny ihany satria tsy ara-tsaina fotsiny ihany tsy akory no voakasika fa hatrany amin’ny ati-fanahy mihitsy.

II. NY FOTOKEVITRA TEOLOJIKAN’NY TORITENY

2.1. Iraka ampanaovin’Andriamanitra

Tena zava-dehibe ny fahafantarana fa iraka avy amin’Andriamanitra ny asa fitorianteny , fa tsy sanatria tsy akory haitraitra ka rehefa te hanao dia manao.Tsy mahagaga raha misy ny Sehatra natokana ho fanomanana ny olona izay te hiditra amin’izany sehatra izany . Izany moa no natao dia mba hahatomombana araka ny tokony ho izy ny famitàna ny « iraka »

2.2. Fahefana natolotr’Andriamanitra

Ny hoe fahefana eto dia tsy fahefana milaza fahambonian’ilay manana azy tsy akory fa fahefana mitarika ho amin’ny fahatsapan-tena ho tompon’andraikitry ny asa ampanaovina izay miseho amin’ ny fahazoan-dalana hanao izany andaniny fa indrindra koa ny fahefana atolotr’Andriamanitra hahatonga ny Teniny hanan-kery hitondra famonjena ho an’izay mandre.

2.3. Adidin’ny Fiangonana

Manosika ny Fiangonana hiezaka amin’ny famitàna ny asa fitorianteny ny fahafantarana fa adidiny izany. Ny hoe adidy dia zavatra tsy maintsy tanterahana fa tsy hananana safidy, ka amin’izany dia tsy maintsy miezaka ny Fiangonana hanao araka ny tokony ho izy ny asa Fitorianteny.

2.4. Fitarihana ho amin’ny fanehoana voninahitr’Andriamanitra

Ny « Finoana » no voninahitr’Andriamanitra tian-kambara eto ary izany rahateo ihany koa no vokatra tsara ateraky ny toriteny(Rom 10,17)

III. NY ZAVA-KENDREN’NY TORITENY

3.1 Fitoriana ny Filazantsara( Evangélisation)

Ivon’ity fanambaràna ny Vaovao Mahafaly ity ny fanambaràna amin’ny mpihaino ny Famonjena. Tsy natokana ho an ‘izay mbola tsy mahalala ny asam-pamonjen’I Jesoa Kristy ihany ny « Evangélisation » fa natao koa ho an’ireo efa mino ho fanavaozana indray izany finoana izany tsy ho arafesina na ho simban’ny asan’ilay ratsy.

3.2 Fampiorenam-pinoana( Source de Foi)

Tahaka ny trano aorina izay tsy maintsy mila ny fototra fanorenana, dia toy izany koa ny fiainan’ny Kristiana tsy maintsy mila ny Toriteny ho fanovozam-pinoana. Izany hoe ny Toriteny izany dia toy ny loharanom-pinoana

3.3 Fampandrosoana ny Finoana (Edification)

Na dia efa manam-pinoana aza ny Kristiana dia tsy ampy ny mijanona sy mihanona amin’izany satria eo amin’ny sehatry ny « Finoana » dia efa mariky ny fihemorana sahady ny fijanonana, noho izany ny Toriteny dia mikendry indrindra ny hampandrosoana izany.

RANDRIANTINA Rojosoa Fetrarivo,Mpitandrina
Crée le jeudi 17 mai 2018 à 22:44:34

Jereo ihany koa

 • La Terre n'est qu'un refuge

  Chaque minute, quelqu\'un quitte ce monde. L\'âge n\'a rien à voir avec cela. Nous sommes tous dans cette file san[. . .]

  Fikambanana Fianarana

  » An-tsipirihany
 • Ny Fanomanana ho Diakona

  Madiva hifarana ny taom-piasan’ireo tomponandraikitra rehetra any anivon’ny Fitandremana, satria ny taona alohan&rsquo[. . .]

  Rasorapiangonana

  » An-tsipirihany
 • Paikady mampandroso ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra (IKor. 3:16-17)

  Samy manana ny famaritany sy izay heveriny ny fandrosoana ny rehetra; fa mety mba ho anisany fampandrosoana ihany ny famp[. . .]

  DELPHIN Pierrot, Mpitandrina

  » An-tsipirihany
 • NY TENA MPIANATRA MARINA

  I. #Manampitiavana 1. Manao soa amin\'izay mankahala. 2. Mahasaotra izay manozona. 3. Mahavavaka ho an\'izay manisy ratsy. 4[. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany