II PET 2. 17-22 an-tononkalo

Zavatra tsy mba mampitsiriritra,

Ny hahitana loharano efa tena ritra,

Tsy antenaina hahafaka izay hetaheta,

Mandiso fanantenana ny olon-drehetra.

Ny zavona entin'ny rivo-mahery,

Mahatonga ny fanantenana ho very,

Izay nandrasana ho avy tsy nety tonga,

Toa very tsy hita ambadiky ny bonga.

Izany no ilazana ny mpaminany sandoka,

Mpanompo mpamitaka mamono antoka,

Mpitory fanafahana voagejam-pahotana,

Ho very any amin'ny aizina, tsy isalasalana.

 

Teny manodoka nefa tsy misy heviny,

Fahafahana no lazainy sy revireviny,

Kibobo voafandrika, valala voatango,

Voafatotry ny ota izy, idiran'antambo.

Izay miverin-dalana voafitak'ireny,

Tena loza ny fanoharana atao oha-teny:

"Alika miverina amin'ny efa naloany"

Ny maloto nariany indray no nogohany.

Ny kisoavavy efa nidio sy nisasa,

Nihoso-potaka indray ery ambava asa,

Toy izany ireo nanandrana ny hatsarana,

Kinanjo miverin-dalana milalao fahotana.

 

Nirinan'i Jesoa.

Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina,

FJKM AMBOHIMARINA FAHARETANA
Crée le vendredi 28 septembre 2018 à 13:51:56

Jereo ihany koa

 • VAVAKA HO AN’NY TANINDRAZANA

  Ray ô ! Apetrakay eo am-pelatananao Ity nosinay ity, maniry fiainam-baovao Fa voagejam-panahiana noho ny afitsok’I[. . .]

  RAKOTOARISOA Raymond

  » An-tsipirihany
 • NY ANTONY

  Rehefa izy no milaza fa tsy vizana izy akory, Lazainy koa fa hoe : salama, hay ny rofiny afeniny ! Rehefa injay fa drodroky ny f[. . .]

  Sorohitra Ranitra

  » An-tsipirihany
 • MAR 1. 21-28 an-tononkalo

  Ny tao Kapernaomy nahazo ny anjarany, Fa afaka nihaino ny fampianarany, Fampianarana tena feno fahefana, Nampitolagaga ny iray [. . .]

  Pasteur Randrianomenjanahary Narivelo Nirina

  » An-tsipirihany
 • ILAY RENY.....TANTELY

  Neny...... Teny mamy toa tantely, mamy sy malemy paika, Ekena sy toavin-teny... Mamy nefa misy faika! Miteny mamy am-pitsikia[. . .]